Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för de fotograferingsobjekt som Helsingfors stad har konkurrensutsatt.


Kuvaverkko lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s GDPR samt gällande personuppgiftslag (523/1999).

Vi kan då och då ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version av den på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du läser vår sekretesspolicy när du uträttar ärenden hos oss.

Datum för utfärdande: 18.1.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Kuvaverkko Oy
FO-nummer 10586551

2. Kontaktperson

Juuso Siniketo
juuso.siniketo(at)kuvaverkko.fi

3. Registrets namn

Helsingfors stads och Kuvaverkko Oy:s register som grundar sig på kundrelationer och saklig anknytning.

4. Registrets syfte

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är
- berättigat intresse (kundrelation)
- samtycke.
Kuvaverkko behandlar personuppgifter endast till den del det är nödvändigt för att producera Tjänsten och endast tills avtalets giltighetstid upphör. Kuvaverkko kombinerar inte personuppgifterna med något annat material som finns i dess ägo och lämnar inte ut dem till utomstående.

5. Registrets innehåll

Uppgifter som lagras i registret är
grundläggande uppgifter, såsom
- för- och efternamn
- kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer). Uppgifter om kundrelationen eller annan saklig anknytning, såsom
- bildfiler
- uppgifter om registrering (lösenord och användarnamn)
- uppgifter om beställningshistorik, inklusive betalningssätt och inkassouppgifter
- reklamationer, respons och annan kontakt, kommunikation och åtgärder som rör kundrelationen och saklig anknytning, inklusive lagring av telefonsamtal och den registrerades aktivitet i tjänster på sociala medier i anknytning till den personuppgiftsansvarige
- förbud mot marknadsföring
- marknadsföringsåtgärder som riktas till den registrerade och användningen av dessa
- kakor och uppgifter om den registrerades enhet och webbeteende som erhållits med hjälp av kakor eller andra motsvarande tekniker (till exempel IP-adress).

6. Principer för skydd av registret

Kuvaverkko följer principerna för skydd av personuppgifter och dataskydd som standard i produktionen, utvecklingen och leveransen av Tjänsten. Detta innebär att dataskyddsprinciperna integreras i ett tidigt skede som en del av personuppgiftsbehandlingen samt att dataskyddsförordningens krav uppfylls under hela personuppgiftsbehandlingens livscykel.

A. Manuellt material

Om du har anmält dig till en fotografering med en pappersblankett, lagras uppgifterna på blanketten elektroniskt efter fotograferingen, varefter blanketten placeras i ett insamlingskärl försett med lås.  Materialet transporteras till en övervakad hanteringsanläggning, där man av det krossade och strimlade materialet tillverkar råmaterial till mjukpapper för industrin.

B. Uppgifter som lagras i datasystemen

De uppgifter som registret innehåller och som behandlas elektroniskt är skyddade med hjälp av brandmurar, lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända inom datasäkerhetsbranschen. Vi ser till att de lagrade uppgifterna samt behörigheterna till servrarna och övriga kritiska uppgifter med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av anställda, till vilkas arbetsuppgifter det hör att behandla uppgifterna.

7.  Rätt till insyn och rätt att begära korrigering av uppgifter

Kuvaverkko ser till att de personuppgifter som vi behandlar är i ett sådant allmänt använt och maskinläsbart format att de automatiskt kan hämtas ur systemet för att överföras till ett annat system.
Varje person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i registret och begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om personen önskar kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller henne eller kräva att dessa korrigeras ska begäran skickas per e-post till asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som har skickat begäran ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

8. Rätt att bli glömd

En person som finns i registret har även rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne raderas ur registret.
Begäran ska skickas per e-post till asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi.
Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som har skickat begäran ska styrka sin identitet.
Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

9. Regelmässiga uppgiftskällor

Den regelmässiga uppgiftskällan i registret är den registrerade själv när han eller hon anmäler sig till en fotografering eller besöker Kuvaverkkos webbutik. Du kan ge uppgifter om dig själv till exempel i samband med registrering, köp av fotoprodukter, användning av Kuvaverkkos övriga tjänster eller deltagande i marknadsföringskampanjer. Därtill kan vi samla in personuppgifter via de enheter du använder med hjälp av kakor eller andra motsvarande tekniker.

10. Om utlämnande och överföring av uppgifter

Kuvaverkko Oy lämnar inte ut och överför inte uppgifter som finns i kundregistret i andra syften än inkasso, samt på begäran till sakägare och för myndighetsbruk.
Kuvaverkko lämnar inte heller ut personuppgifter utanför EU eller EES.

Kuvaverkko publicerar i webbutiken och skickar grupp- och kompisfoton till alla personer som finns på bilderna och/eller deras vårdnadshavare.

Denna registerbeskrivning finns alltid tillgänglig på adressen www.kuvaverkko.fi.